Zapytanie ofertowe – Trener szkoleń pn. „Zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych przez Podmioty Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe – Trener szkoleń pn. „Zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych przez Podmioty Ekonomii Społecznej
31 maja 2021 Aktualności

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 w trybie rozeznania rynku (w postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych).  

 1. Zamawiający:  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 16-400 Suwałki ul. Tadeusza Kościuszki 62 telefon 87 565 13 86, email biuro1otwii@frp.pl Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 • Przedmiot zapytania: przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 24 szkoleń 8 godzin każde pn. „Zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych przez Podmioty Ekonomii Społecznej”
 • Wykonawca zobowiązany jest przygotować program szkoleniowy w formie prezentacji z możliwością przekazania uczestnikom szkolenia. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ramowy program szkolenia. Ostateczny program szkolenia zostanie dopracowany po konsultacjach z Zamawiającym i podlegać będzie akceptacji przez zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Czas trwania każdego szkolenia 8 godzin lekcyjnych. Liczba uczestników każdego szkolenia – 5 osób – przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej.
 • Oferty wariantowe, oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
 • Termin i miejsce wykonania: Szkolenia należy przeprowadzić do 31 grudnia 2022r. Zamawiający wyznaczy miejsce i termin przeprowadzenia szkolenia z wyprzedzeniem 7 dni oraz zapewnia wyżywienie  oraz salę. Miejsce szkolenia – miasto Suwałki (4 szkolenia po 8 godzin każde), powiat suwalski (4 szkolenia po 8 godzin każde), powiat sejneński (4 szkolenia po 8 godzin każde), powiat augustowski (4 szkolenia po 8 godzin każde), powiat sokólski (4 szkolenia po 8 godzin każde), powiat moniecki (4 szkolenia po 8 godzin każde).
 • Warunki udziału w postępowaniu:
 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń danym obszarze tematycznym lub 3 letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że przeprowadził co najmniej 300 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym lub posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w danym obszarze tematycznym.  Wymagane doświadczenie należy potwierdzić stosownymi dokumentami.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego zapytania a wykonawcą polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnika spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 •  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:
 • Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium ceny – 100%.
 • Najniższa cena otrzyma 100 punktów a cena pozostałych ofert zostanie przeliczona matematycznie w odniesieniu do ceny najniższej.
 • Termin składania ofert oraz zawartość ofert:
 • Oferty należy przesłać na adres email: biuro1otwii@frp.pl do dnia 14 czerwca 2021. do godz. 16:00 – decyduje data wpływu do zamawiającego.
 • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania.
 • Do oferty należy załączyć proponowany program szkolenia.    
 • Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymaganego w postępowaniu doświadczenia.
 • Do oferty należy załączyć oświadczenie braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym na załączniku nr 2 do zapytania. 
 • Udzielanie informacji i wyjaśnień: zapytania dotyczące postępowania należy kierować /pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną/ na adres podany w punkcie 1. Informacji udziela Irena Monika Podolewska telefon 519 437 643.
 1. Umowa na wykonanie zamówienia: z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna. Zamawiający zastrzega zmniejszenie liczby szkoleń lub zmianę terminu szkoleń w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego.
 2. Zastrzeżenia i uwagi: zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie procedury oraz możliwość dodatkowego prowadzenia negocjacji.